« Du kan vinde min bog! | Main | En lille julehilsen »

mandag, 24 februar 2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

VIBEKE AMDISEN

Hej Lone. Undskyld mit meget forsinkede svar, som skyldes, at jeg har været på barselsorlov. Salt er ikke godt for nogen menneskelige organismer (med mindre kilden dertil er fra planteriget), og tamari er ikke bedre end andet salt. Når jeg inkluderer det i mine opskrifter (hvor jeg ofte skriver "salt efter behov"), er det fordi, jeg ved, at de fleste af vi mennesker har ændret vores smagsløg gennem mange års indtag af bl.a. saltholdige fødevarer. Hvis jeg lavede en opskriftbog med mad, som ikke smagte af noget (for rigtig mange er det salt, der skal til), ville ingen gide spise maden. Ved at informere, bliver læseren selv i stand til at vælge og dosere. Der er ingen regler om, "hvor meget" du må spise dagligt. Som nævnt er det optimale at udelukke det helt, og det kan du så stræbe efter, hvis du ønsker det. Håber dette hjælper dig. Kærlig hilsen, Vibeke

Lone Guldbrandt Tønnesen


Jeg er meget begejstre for din bog "Glød og glæde med Raw Food" :-)


I den skriver du om at salt ikke er godt for kroppen, men at det er med i opskrifterne i bogen af hensyn til os nybegyndere, som langsomt skal vendes til :-)

Da jeg er på vej til at købe din nye bog håbede jeg på at opskrifterne i den var uden salt.Men jeg kan se på dine eksempler fra bogen, at du også der bruger tamari i den.

Jeg har opfatter det måske forkert, men umiddelbart troede jeg at soya/tamari også indeholdt en del salt, hvorfor det var "forbudt".

Jeg vil derfor gerne høre din mening om tamari. Hvorfor er det bedre end salt? og hvor meget "må" jeg spise om dagen?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Pages

My Photo
CURRENT MOON

Twitter Updates

    follow me on Twitter