« Video interview med Bill Hoppa - hør hvordan han ændrede sit liv med Raw Food. | Main | Valentines Day og romantik »

onsdag, 03 februar 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Google optimering

Intressant läsning! Tackar för den fina informationen!

Vibeke

Kære Sophie.

Hvor er det godt at høre!
Ja, man må sige, at vi ellers har haft/har en rigtig vinter i år, så det er super, at du deler din erfaring og oplevelse med at spise Raw Food i det kolde vejr.
Fortsat held og lykke med Raw Food livsstilen!
Kærligst Vibeke

Sophie

Tak for opskrift! :)
JA! Jeg begyndte at spise udelukkende rå mad i november, og havde egentlig troet, at det ville blive en kold fornøjelse. Jeg havde også læst, at mange savner varm mad den første vinter på rå, men jeg har den helt modsatte oplevelse! Jeg fryser ikke rigtig længere, og jeg har meget lettere ved ar vænne mig til forskellige temperaturer! Og hold da fast, vi har ellers haft rigtig vinter-vejr i Danmark dette år!!
Rigtig god dag til dig :) KH Sophie

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

Pages

My Photo
CURRENT MOON

Twitter Updates

    follow me on Twitter